ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดท: แก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559 เปิดภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่

Read more

ติด F ชีวะ ทำอย่างไรดี?

อัพเดท: การแก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 (สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 การแก้ F มีกระบวนการเช่นเดียวกัน วันที่แน่นอนจะประกาศโดยงานการศึกษา) นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาเป็น F ในปีการศึกษา 2557 (โดยเฉพาะรายวิชาของชั้นปีที่ 1) ดำเนินการได้ดังนี้ การสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

Read more

Research Ethics

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดสอนรายวิชา GRID 521 Research Ethics (บรรยายภาษาอังกฤษ)   1 Credit  สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าศึกษารายวิชา GRID

Read more