ปัญหาพิเศษ

รายวิชา

SCBI 300 Special Problems in Biology

วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา (1 หน่วยกิตบรรยาย 1 หน่วยกิตปฏิบัติการ) เรียนภาคบรรยาย วันพุธ 11:30-12:20 รวม 15 ชั่วโมง แบบออนไลน์ และเรียนแบบปฏิบัติการ วันพุธ 13:30-16:20 รวม 45 ชั่วโมง

Read More
รายวิชา

รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2559

SCBI 300 Special Problems in Biology (2 credits) วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน (วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ) เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 10:00-11:30 ห้อง R401 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม –

Read More
รายวิชา

SCBI 300 Special Problems in Biology

วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนวิชา SCBI 300 Special Problems in Biology ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559: 12

Read More
พิสิฐวิธานรายวิชา

Special Problem in Biology

SCBI 300 Special Problem in Biology 2 หน่วยกิต (0-6-2) เทอมต้น ปีการศึกษา 2558 ตารางเรียน อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน หัวข้อที่ 4 และ

Read More