นักศึกษาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2559

รายชื่อนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับการสนับสนุนให้มีประสบการณ์ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ปีการศึกษา 2559 โครงการทุนแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่ นักศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา 1. น.ส.อรทัย ภักดี (นักศึกษาป.เอก) Okayama University, Japan (27 ก.ย.

Read more

ทุนผู้ช่วยสอน

ทุนผู้ช่วยสอน หรือทุน Teaching Assistant ที่เรียกกันย่อๆว่า TA ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศเรื่อง “ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assitantship)” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดการ เปิดรับสมัคร วันที่ 26

Read more

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2558

โครงการแลกเปลี่ยน นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นคัดเลือกโดยสวทช. ณ กรุงโตเกียวและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2558

Read more

ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาในโครงการ (1) พิสิฐวิธาน (2) พสวท. และ (3) ทุนเรียนดี

Read more

นักศึกษาได้รับทุนให้ไปดูงาน The Pennsylvania State University

 นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพื่อการศึกษาดูงานที่ The Pennsylvania State University, PA, USA

Read more