ซัมเมอร์

การสอบรายวิชา

ติด F ทำอย่างไร

หากนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาสามารถแก้ผลการเรียนได้ โดยการ สอบแก้ตัว (ดูรายวิชา) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ดูรายวิชา) ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานอกเหนือจากที่ประกาศ โปรดติดต่องานการศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง (เช่นถ้าเป็นวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SC ให้ติดต่องานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ที่มา: เว็บไซต์งานการศึกษา

Read More
การสอบรายวิชา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดท: แก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559 เปิดภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่

Read More
งานวิจัย

Biology Summer Research Training

กำหนดการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 10.00 ห้อง N-416 นัดหมาย นศ.ชั้นปีที่ 1 ที่แสดงความสนใจมาทำวิจัยในช่วงฤดูร้อนจำนวน 15 คน (เอกสารแนบ) มาแนะนำพูดคุยกัน เรียนเชิญอาจารย์ที่ว่างมาร่วมแนะนำ นศ.ด้วยนะคะ เปิดสอนวิชา วทชว 373 (อ.ฐิตินันท์-ผู้รับผิดชอบรายวิชา)ระหว่าง

Read More