สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา

Associate Professor Dr. Surang Chankhamhaengdecha (Thamthiankul)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา

Room : N411
Phone : 02 201 5252
E-Mail : surang.cha@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหารในภาควิชา:

  • รองหัวหน้าภาควิชา (1 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน )

ตำแหน่งด้านการศึกษา

  •  เลขานุการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาเอก)

งานวิจัย

  • Phages as therapeutic tools
  • Microbial enzyme technology
  • Clostridium difficile: diagnostics/clinical aspect/infection control