SCBI114 Basic Biology

ตารางเรียนตารางสอนวิชา วทชว 114 ชีววิทยาพื้นฐาน (PDF) เฉพาะ Intranet เท่านั้น

ปีการศึกษา 2562

Chemistry of life & Cell  
PHOS,PTOT,PHSP,KAAG NWPH,PTPT    
   
ผศ. สุพีชา คุ้มเกตุ ผศ. สุพีชา คุ้มเกตุ    
เอกสารประกอบการสอน (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
Energy in living systems (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
PHOS,PTOT,PHSP,KAAG NWPH,PTPT    
   
อ. พรินท์พิดา สนธิพันธ์ อ. พรินท์พิดา สนธิพันธ์    
เอกสารประกอบการสอน  
Evolution & Behavior (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
PHOS,PTOT,PHSP,KAAG NWPH,PTPT     
 
 
อ. ชลิตา คงฤทธิ์ อ. ชลิตา คงฤทธิ์    
เอกสารประกอบการสอน

 

==============================================================

ตารางเรียนตารางสอนวิชา วทชว 114 ชีววิทยาพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

Chemistry of life & Cell
PHPH/PTOT  NWPH/PHOH/PTPT    
   
ผศ. สุพีชา คุ้มเกตุ ผศ. สุพีชา คุ้มเกตุ    
เอกสารประกอบการสอน (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
Energy in living systems (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
PHPH/PTOT NWPH/PHOH/PTPT    
   
อ. พรินท์พิดา สนธิพันธ์ อ. พรินท์พิดา สนธิพันธ์    
เอกสารประกอบการสอน  
 
Genetics  
PHPH/PTOT  NWPH/PHOH/PTPT    
   
รศ. อรุณี อหันทริก รศ. อรุณี อหันทริก    
เอกสารประกอบการสอน
 
Evolution & Behavior (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
PHPH/PTOT NWPH/PHOH/PTPT    
 
 
อ. ชลิตา คงฤทธิ์ อ. ชลิตา คงฤทธิ์    
เอกสารประกอบการสอน

 

Ecology & Environment (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)
PHPH/PTOT NWPH/PHOH/PTPT    
       
อ. ชลิตา คงฤทธิ์ อ. ชลิตา คงฤทธิ์    
เอกสารประกอบการสอน

 

ผู้ประสานงาน      
ผศ. เจนจิต คูดำรงค์สวัสดิ์ โทร. 02-201-5380 jenjit.khu@mahidol.ac.th  
อ. พรินท์พิดา สนธิพันธ์ โทร. 02-201-5272 prinpida.son@mahidol.ac.th  
อ. วรุฒ ศิริวุฒิ  โทร. 02-201-5480 warut.sir@mahidol.ac.th  

ปีการศึกษา 2560

ผู้ประสานงานรายวิชา

ตารางเรียน วทชว 114 และ 116 ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียน วทชว 114 และ 116 ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ตารางสอน ภาคฤดูร้อน 2558 (13 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2559)

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

SCBI_114_115_116_117_Syllabus_2015_Page_1024

เลคเชอร์ อ.สุพีชา

อ.สุพีชา

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง