อาจารย์

ระพี บุญเปลื้อง

Lecturer Dr. Rapee Boonplueang

อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

Room : B414
Phone : 02 201 5482
E-Mail : rapee.boo@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหาร: รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (1 ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน)

  • รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (1 ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน)
  • หัวหน้าภาควิชา ( 13 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 พฤศจิกายน 2566 )

ขับร้องเพลง: พันธะสัญญา วิทยา มหิดล (2558)

การเรียนการสอน

  • SCBI 102 (ผู้จัดปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์และเนื้อเยื่อสัตว์)
  • SCBI 117

บรรยายพิเศษ

[related_post themes=”flat”]

งานวิจัย

  • Developmental biology
  • Neuroscience