ผลสอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยาปีการศึกษา 2557

การสอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีผลการสอบดังนี้

วิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

SCBI102_Reexam_Results_2015

วิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2

SCBI104_Reexam_Results_2015

นักศึกษาที่สอบแก้ตัว และมีผลการสอบเป็น “ผ่าน” จะได้รับเกรด “D” แต่นักศึกษาที่มีผลการสอบแก้ตัว “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกรด “F” เช่นเดิม และจะไม่สามารถสอบซ่อมได้ในปีการศึกษา 2558 ต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ในเวลาเรียนปกติอีกครั้ง