กิจกรรมเสริมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาศิษย์เก่า

อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

Intanont_20150912

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาร่วมงานสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกิจกรรม “ชีวะ…สัญจร 2558” ที่รีสอร์ท Adventure Point อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558

เล่าประสบการณ์การเรียนและการทำงาน

  • จากประสบการณ์การเรียนในด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ที่เกี่ยวกับนกและชะนี ทำให้อินทนนท์ได้งานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความต้องการอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  • แม้ว่าจะทำงานด้านนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ แต่การได้มีประสบการณ์ศึกษาเชิงโมเลกุล จากความพยายามเก็บตัวอย่างเพื่อสกัดดีเอ็นเอ ศึกษาความเป็นเครือญาติกันของชะนีในป่า มีส่วนช่วยเติมเต็มประสบการณ์ได้

ภาควิชาควรทำอะไรเพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกการทำงาน?

  • อินทนนท์กล่าวว่าภาควิชาควรมีข้อมูลว่าสาขาใดทางชีววิทยาอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเลือกเรียนในด้านที่สามารถนำไปหางานและประกอบอาชีพได้

วิทยากร

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
Dr. Intanon Kolasartsanee
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

intanonk@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 10-402

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง