เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

Associate Professor Dr. Ekgachai Jeratthitikul

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

Room : SC2-302 (วิทยาเขตศาลายา)
Phone : 02 201 5250
E-Mail : ekgachai.jer@mahidol.ac.th

ตำแหน่งด้านการศึกษา: ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาเอก)

งานวิจัย

  • Systematics and evolution of insects
  • Phylogeography

ทุนวิจัย

  • ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • กรรมการค่ายเสริมสร้างวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน