Highlight Activities: ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา

ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา การศึกษานี้และบันทึกเกี่ยวกับหอยทากบกในกัมพูชายังมีในปริมาณน้อย ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่เขาหินปูนทางตอนใต้ของกัมพูชา จากการศึกษาพบหอยทากบกทั้งสิ้น 36 ชนิด แบ่งเป็นหอยทากบกในกลุ่ม Neritimorpha จำนวน 2 ชนิด กลุ่ม Caenogastropoda จำนวน 6 ชนิด และ กลุ่ม Heterobranchia

Read more

Highlight Activities: ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา

ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา ทะเลสาบเขมร (หรือ โตนเลสาบ) ในประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญรองรับการประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอยน้ำจืดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำประมง แต่อย่างไรก็ตามหอยน้ำจืดของลุ่มน้ำโตนเลสาบยังไม่ได้รับการสำรวจและจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการสำรวจหอยน้ำจืดในโตนเลสาบและแหล่งน้ำโดยรอบ พบหอยน้ำจืดทั้งหมด 31 ชนิด ประกอบไปด้วย หอยสองฝาจำนวน 15 ชนิด จาก 5 วงศ์ และ

Read more

Highlight Activities: ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ปลิงควายในสกุล Hirudinaria เป็นปรสิตภายนอกดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ชนิดอื่น ในประเทศไทย Hirudinaria manillensis เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป ปลิงชนิดนี้มีรายงานด้วยกันสองรูปแบบสัณฐาน คือรูปแบบสัณฐานท้องสีเขียวเข้มและรูปแบบสัณฐานท้องสีแดง จากการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยละเอียดของอวัยวะสืบพันธุ์และหลักฐานทาง DNA พบว่า รูปแบบสัณฐานท้องสีเขียวมีเความแตกต่างจากปลิงควายชนิด Hirudinaria manillensis และเป็นชนิดใหม่ที่ไม่มีการรายงานมาก่อน จึงได้รับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hirudinaria thailandica

Read more

Highlight Activities : กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ระบบนิเวศเขาหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนมีระบบนิเวศถ้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ แต่ยังได้รับการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในถ้ำ การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความหลากลายของกิ้งกือถ้ำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่สำคัญทำหน้าที่ย่อยสลายซากต่าง ๆ ที่อยู่ในถ้ำ กิ้งกือกลุ่มนี้ได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการอยู่ในถ้ำ ในประเทศไทยพบด้วยกัน 3 สกุล ได้แก่ Trachyjulus Glyphiulus และ Plusioglyphiulus จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบว่ากิ้งกือถ้ำจากวัดถ้ำขรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

Highlight Activities : ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหอยทากหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ทั้งหมดหกสกุล โดยใช้การจัดจำแนกจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้หลักฐานทาง DNA มาก่อน ในการศึกษานี้ใช้ตัวอย่างหอยทากจำนวน 89 ตัวอย่าง จากประเทศไทย มาเลเซียและลาว ซึ่งเป็นตัวแทนของหอย 36 ชนิดในหกสกุล ศึกษาโดยใช้ยีนดีเอ็นเอไมโตคอนเดรีย COI

Read more