แนะนำสาขาเอก 2565

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำสาขาเอก ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลือกสาขาเอกในการศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมทำความรู้จักกับภาควิชาต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ตามมาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยมีจำนวนและจำแนกตามประเภทการเข้าร่วมงานดังนี้

ทั้งนี้สำหรับภาควิชาชีววิทยา จะเปิดรับนักศึกษาเข้าสู่สาขาในชั้นปีที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 29 คน โดยทั้งนี้จะรวมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เลือกเข้าสาขาชีววิทยาไว้อยู่แล้ว 16 คน รวมเป็นจำนวน 45 คน ตามแผนการรับนักศึกษาเข้าภาควิชาในปีการศึกษา 2565 โดยในวันจัดกิจกรรม มี อ.ณัฐพล อ.อินทนนท์ เป็นตัวแทนจากภาควิชาแนะนำภาควิชาและหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ให้การต้อนรับนักศึกษา

ติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมบางส่วนของภาควิชาชีววิทยาได้ทาง Facebook Bio.MUSC