แนะนำภาควิชาชีววิทยา

การชี้แจงสาขาเอก ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้อง ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นในภาควิชาที่สนใจ

  • 0730 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมกันที่หน้าตึก SC3
  • 0800 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา
  • 0930 ลงทะเบียนและเข้าห้อง L-01
  • 0950 พิธีเปิด
  • 1000 กิจกรรมแนะนำภาควิชาต่าง ๆ (ภาควิชาคณิตศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ)
  • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวผัดน้ำพริก ข้าวไก่อบ ฯลฯ)
  • 1300 แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมภาควิชา (3 รอบย่อย)
  • 1630 สรุปกิจกรรมและเดินทางกลับศาลายา

ภาพกิจกรรม (อัลบั้มภาพ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา

สถิติการแจ้งขอเยี่ยมชมภาควิชา