Author: Pichakorn

นักศึกษานานาชาติโครงการ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

  ขอแสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects (SDGs + Mobility MaPs)”

Read More
ทุนการศึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษารางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท

                      นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท ในการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs

Read More
บุคลากรรางวัลอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อหันทริก (ภาควิชาชีววิทยา) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 604 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Read More