นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5605xxx

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท
1 5605002 นางสาว กนกรัตน์ ชิงรัมย์ ADC
2 5605010 นาย ก้องกิจ มาเจริญบุญ Q
3 5605011 นางสาว กัญญามาศ นาคชำนาญ ADC
4 5605014 นางสาว กานต์ธิดา แก้วด้วง D
5 5605021 นางสาว แก้วอักษร เสาร์วงศ์ PCC
6 5605030 นางสาว จันทร์วรางค์ เรืองปัถย์ DPST
7 5605032 นางสาว จิตรณา เก่งการนา SAST
8 5605038 นางสาว จุฑามาศ บุษราคัม D
9 5605048 นางสาว ชนัญญา ฮังนนท์ ADC
10 5605063 นาย ฐาปนพงศ์ ศิรสิทธิ์นันทิวัช KAN
11 5605069 นาย ณัชพัฒน์ดนย์ จองศิริกุล KAN
12 5605074 นางสาว ณัฐณิชา วันแก้ว PCC
13 5605078 นางสาว ณัฐวดี รุ่งอุทัยศิริ ADC
14 5605086 นางสาว ธนกานต์ ปลัดกอง SAST
15 5605087 นาย ธนชัย นิตย์เมธาวงศ์ ADC
16 5605094 นางสาว ธนัชชา สงวนพันธุ์ SAST
17 5605096 นาย ธนาธิเบศร์ หลีล้วน KAN
18 5605097 นางสาว ธมลวรรณ จำเริญศักดิ์ชัย ADC
19 5605099 นาย ธราธร เจียรบุตร D
20 5605107 นางสาว ธันยมัย มาดทอง KAN
21 5605120 นาย นรุตม์ เหล่านิพนธ์ ADC
22 5605125 นาย นิพิฐ สนั่นศิลป์ ADC
23 5605140 นางสาว ปาลิตา ยะบุญวัน D
24 5605141 นางสาว ปิณิดา จรดล D
25 5605148 นางสาว พรปวีณ์ ลออไพโรจน์กุล D
26 5605156 นางสาว พิชญ์กานดา ปานสัมฤทธิ์ Q
27 5605165 นางสาว พุธิตา จิรานันท์สกุล SAST
28 5605170 นางสาว ภวิกา อุษณานันทน์ D
29 5605177 นางสาว ภัทรวดี ไวทยะชาติ D
30 5605195 นาย ยุทธนา ฤทธิ์ทวี DPST
31 5605203 นางสาว ลลิดา แสงผ่อง DPST
32 5605209 นาย วรัญญู เทียมนพมาศ ADC
33 5605213 นาย วริศ จันทะสิงห์ NSW
34 5605214 นางสาว วริศรา แก่นการ ADC
35 5605221 นางสาว วัณณิตา สุธาวา ADC
36 5605225 นางสาว วิรัชนันท์ วุฒา ADC
37 5605228 นางสาว วิสุตา ชุมสวัสดิ์ D
38 5605244 นางสาว ศิริกัญญา ธัญญากร ADC
39 5605246 นางสาว ศิริภัทร เงินเนตร์ SAST
40 5605250 นางสาว ศุภกานต์ พันธุ์รัตน์ DPST
41 5605259 นางสาว สาธิกา ยวนแหล SAST
42 5605264 นางสาว สิมาภรณ์ มณีวงศ์ KAN
43 5605272 นางสาว สุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ D
44 5605273 นางสาว สุดาทิพย์ เย็นใจ ADC
45 5605276 นางสาว สุทธภา มีนมณี D
46 5605278 นางสาว สุนันทา พงษ์ศิริศักดิ์ ADC
47 5605279 นางสาว สุพัตรา ปัตลา D
48 5605291 นางสาว อนัญญา ฤทธิชัย ADC
49 5605292 นางสาว อภิชญา รักษ์สังข์ศิริคุป NSW