หัวข้องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานวันชี้แจงหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เลือกทำวิจัยที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดได้ และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่เกี่ยวข้อง: SCBI300, SCBI483, SCBI484

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

กำหนดการ

 • 1300 ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
 • 1330 ประธานหลักสูตรปริญญาตรี กล่าวเปิดงาน
 • 1345 การชี้แจงกิจกรรมและพื้นที่จัดแสดงงานวิจัยของกลุ่มวิจัยต่าง ๆ โดย อ.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย และอ.วรุฒ ศิริวุฒิ
 • 1400 กิจกรรมแนะนำหัวข้อวิจัยกับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังนี้ โดยการนำเสนอกลุ่มสาขาละประมาณ 5 นาที
  • กลุ่มสาขา Environmental Sciences
  • กลุ่มสาขา Cell and Molecular Biology
  • กลุ่มสาขา Biodiversity and Evolution
  • กลุ่มสาขา Ecology
 • 1530 กิจกรรมเสวนาการทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนวิจัยระยะสั้น
 • 1615 ปิดงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: