ตารางผู้สอนวิชา SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ลำดับ หัวข้อ วันจันทร์ และ อังคาร เวลา 12.30 -15.20 น. ห้อง B 401
1 Diversity I, II, III 13,14,20,21 มิ.ย. (12 ช.ม.) อ. อมรา
2 Reproduction 27,28 มิ.ย., 4 ก.ค. (9 ช.ม.) อ. ระพี (13:30-16:20 น.)
3 Development I, II 5,11, 12 ก.ค. (9 ช.ม.) อ. สุรางค์
4 Physiology I, II, III 20(ชดเชย 18),25,26 ก.ค. (9 ช.ม.) อ. วัชรีพร
รวม 39 ช.ม.
วันสอบ : วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.30 -15.30 ห้อง B 401
เกณฑ์การออกข้อสอบ
ข้อสอบข้อละ 1 คะแนน หัวข้อ 1 = 30 ข้อ , หัวข้อ 2 = 23 ข้อ, หัวข้อ 3 = 23 ข้อ , หัวข้อ 4 = 24 ข้อ
ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด หรือ ปรนัย2/3 ต่อ จับคู่ หรือเติมคำ 1/3 และปรนัยให้มีตัวเลือก 4 ตัว (1 2 3 4)
กำหนดส่งข้อสอบพร้อมเฉลยภายในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559 ที่คุณภัคจิรา ห้องธุรการ
ผู้ประสานงาน
ร.ศ. อรุณี อหันทริก arunee.aha@mahidol.ac.th โทร 02-201-5380
ผ.ศ. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ wachareeporn.tri@mahidol.ac.th โทร 02-20153-80