Bio-Geo Path

แมลงปอยักษ์โบราณ

แมลงปอยักษ์โบราณ

แบบจำลองของแมลงยุคก่อนประวัติศาสตร์ เคยมีชีวิตอยู่ในตอนปลายของยุคเพอร์เมียน (Permian Period) เมื่อกว่า 275 ล้านปีที่แล้ว พวกมันมีระยะระหว่างปลายปีทั้งสองข้างได้ถึงประมาณ 75 เซนติเมตร มีความยาววัดจากปลายหัวจรดปลายหางประมาณ 43 เซนติเมตร และอาจมีน้ำหนักตัวประมาณ 450 กรัม นักบรรพชีวินวิทยาจัดจำแนกพวกมันอยู่ในสกุล Meganeuropsis และให้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งยุคเพอร์เมียนว่า Meganeuropsis permiana และเพื่อความถูกต้องทางวิชาการแล้วสิ่งมีชีวิตโบราณนี้ควรถูกเรียกว่าแมลงกริฟฟินฟลายยักษ์ (giant griffinfly) มากกว่า การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของตัวอ่อนแบบ nymph คล้ายกับแมลงปอในปัจจุบัน ทำให้เชื่อได้ว่ามันกำเนิดขึ้นมาก่อนแมลงปอและอาจมีวงชีวิตและการดำรงชีวิตคล้ายกับแมลงปอได้ ขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่าแมลงในยุคปัจจุบันอาจเกิดขึ้นจากความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนที่มากกว่าในยุคปัจจุบันของโลกในยุคนั้น

แบบจำลองของแมลงโบราณยักษ์นี้ ถูกคัดเลือกให้มาอยู่ในเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนของสัตว์กลุ่มแรกที่ได้โบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จด้วยแรงและโครงสร้างของร่างกายของพวกมันเอง