ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง“รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยา
ที่มา : https://www.facebook.com/MahidolSC/