คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล

 1. ชื่อโครงการ : คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล ครั้งที่ 1 (The 1st Bio-MU Reunion)

 

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 56 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ในด้านชีววิทยาและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตสาขาชีววิทยาทุกระดับที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาควิชายังไม่เคยมีการจัดงานเพื่อรวมตัวศิษย์เก่าอย่างจริงจัง การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล ครั้งที่ 1 นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้าคารวะคณาจารย์อาวุโส เยี่ยมชมการดำเนินงานของภาควิชา กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน รวมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนภาควิชาและมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมทั้งการสนับสนุนทุนทรัพย์ ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้และขยายโอกาสการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าชีววิทยาขึ้น
 2. เพื่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวชีววิทยาขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
 3. เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายวิจัยและส่งเสริมศักยภาพและการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของภาควิชา

 

 1. ลักษณะโครงการ (…….)  โครงการต่อเนื่อง   (X)   โครงการใหม่

 

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาชีววิทยา โทรศัพท์ติดต่อ 02 2015251, 02 2015259

 

 1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competentgraduates
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement
X ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization

 

 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น พ.ศ. 2559

 

 

 

 

6.เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

( แผน )

เป้าหมายการดำเนินงาน

6 เดือน

(1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)

12 เดือน

(1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

จำนวนศิษย์เก่าและบุคลากรที่เข้าร่วมงาน คน 300 300 300
เครือข่ายศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล คน 150 150 150
         
         

 

 1. 7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ แผนการใช้จ่าย

6 เดือน

(1 ต.ค.58-31 มี.ค.59)

12 เดือน

(1 ต.ค.58-30 ก.ย.59)

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000.- 100,000.-  
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย      
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์      
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ………….)      
รวมทั้งสิ้น 100,000.- 100,000.-  

 

 1. แผนการดำเนินงาน
รายการ ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วางแผนการจัดกิจกรรม                        
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม                      
ดำเนินกิจกรรม                      
สรุปและประเมินผลกิจกรรม                      
                         

 

 1. รูปแบบของกิจกรรม / วิธีการดำเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
 2. กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า
 3. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าชาวชีววิทยา โดยมีการสมัครสมาชิกและก่อตั้งคณะกรรมการเครือข่าย