Quotes

Highlight ActivitiesRELATED SDGs : 15งานวิจัย

Highlight Activities : กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ระบบนิเวศเขาหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนมีระบบนิเวศถ้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ แต่ยังได้รับการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในถ้ำ การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความหลากลายของกิ้งกือถ้ำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่สำคัญทำหน้าที่ย่อยสลายซากต่าง ๆ ที่อยู่ในถ้ำ กิ้งกือกลุ่มนี้ได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการอยู่ในถ้ำ ในประเทศไทยพบด้วยกัน 3 สกุล ได้แก่ Trachyjulus Glyphiulus และ Plusioglyphiulus จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบว่ากิ้งกือถ้ำจากวัดถ้ำขรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More