อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ภาควิชาชีววิทยา

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2564 รับนักศึกษาเข้าชั้นปีที่ 1 ความถนัดทางชีววิทยา (รับเป็นปีแรก)

นักศึกษารหัสประจำตัว 65

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
1 6505005 นายกานต์ อ้นอุ่น อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
2 6505010 นายชัชพิมุข ลือขจร อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
3 6505011 น.ส.ณภัทร สามารถ อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
4 6505013 น.ส.ณัฐนรี เจือจันทร์ อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
5 6505014 น.ส.ทิฐษิรัฐฐ์ รักษาศรี อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
6 6505024 น.ส.พรรภษา เรืองรุ่งโรจน์ อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
7 6505026 น.ส.ฟิรดาวซ์ บริกล อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
8 6505028 น.ส.มุนา หะยีบือราเฮง อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
9 6505039 นายวิเศษ สุขโอสถ อ.ดร.กุลพร บุณยะเวศ
10 6505042 น.ส.ศศิวรรณ กัญญะพิลา อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
11 6505048 น.ส.สาริศา จันทวงค์ อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
12 6505049 น.ส.อธิตยา ก้องเวหา อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
13 6505051 น.ส.อัยมี่ เปาะมะ อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
14 6505054 น.ส.กรกนก ช่างแก้ว อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
15 6505067 นายชนะภัทร ลูกศร อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
16 6505073 นายณชชสรร เติมพิมพาภรณ์ อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
17 6505088 น.ส.บุณยานุช ตงลิ้ม อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
18 6505091 น.ส.ปาณิศา ทัพพวิบูล อ.ดร.ภควัต ทวีปวรเดช
19 6505094 น.ส.พิชามญชุ์ พิชญนิตินัย รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
20 6505101 น.ส.ภัครดา วานิชประภา รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
21 6505114 น.ส.สาริสา วิชัยดิษฐ์ รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
22 6505120 น.ส.อุษาวณีย์ ชวยกระจ่าง รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
23 6505127 น.ส.กมลลฎา สมสุวรรณ รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
24 6505135 น.ส.กัลยกร นิลกาฬ รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
25 6505138 น.ส.ก้านแก้ว ดุกสุขแก้ว รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
26 6505141 นายกีฬดิษ ผลสว่าง รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
27 6505148 น.ส.ขวัญชนก พานิชอัตรา รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
28 6505153 น.ส.จันทร์จิรา วิเศษพานิชกิจ ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
29 6505162 น.ส.จีรนันฑ์ อังโชคชัชวาล ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
30 6505164 น.ส.จุฑามาศ พงษ์ธัญญะวิริยา ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
31 6505171 นายชณัฐ ตั้งกิจสถาพร ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
32 6505177 น.ส.ชนิตา มาลัย ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
33 6505198 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปานปรีชา ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
34 6505199 นายณัฐกฤชณ์ เตียวเจริญ ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
35 6505213 น.ส.ณิชมนวรรณ จินดาประเสริฐศรี ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
36 6505220 น.ส.ทติมา ทองศรีมะดัน ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
37 6505235 นายธนวุฒิ จิตรหลัง รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
38 6505241 นายธรรมพร วรคามิน รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
39 6505253 น.ส.นาดา สุเรรัตน์ รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
40 6505262 น.ส.ปณิชตา ดอนเสนา รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
41 6505276 น.ส.ปัญฑิตา วังมะนาว รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
42 6505294 น.ส.พรหมพุทธ อุตตมะ รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
43 6505365 น.ส.สลิญทิพย์ มาลัยอุทิศธรรม รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
44 6505369 น.ส.สุชญา ชูมก รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
45 6505392 น.ส.อุษณิภา วิณิชยกุล รศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์

นักศึกษารหัสประจำตัว 64

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 6405001 น.ส. กรรชริการ์  คงสำราญ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
2 6405005 นาย กิตติวินท์  หาโกสุม อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
3 6405008 นาย คณิตพงศ์  วิรัตน์กุล อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
4 6405011 น.ส. จิรนันท์  อภิกุศโลปกรณ์ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
5 6405024 นาย ณัฐภัทร  กำหอม อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
6 6405030 น.ส. ธันยพร  ไกรทอง อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
7 6405033 น.ส. นริสสรา  จันทรสอน อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
8 6405037 นาย บุญพบ  สุตะพันธ์ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
9 6405038 น.ส. ปพิชญา  วราโภ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
10 6405039 นาย ปรเมศวร์  กลางมงคล อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
11 6405048 นาย พาทิศ  โชคเเสวงการ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
12 6405067 น.ส. วิรัสยา  ทบด้าน ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
13 6405072 นาย ศุภกิจ  ทองปน ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
14 6405087 น.ส. กชพรรณ  จันทร์สว่าง อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
15 6405089 น.ส. จณิสตา  แสงบุราณ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
16 6405090 น.ส. จิตประภัส  ชวาลารัตน์ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
17 6405093 น.ส. ชนิกา  กอบโกย ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
18 6405106 น.ส. ณัฐกนิษฐ  เทียมเมือง ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
19 6405108 น.ส. ณัฐณิชา  มีแสง ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
20 6405110 น.ส. ทิพกฤตา  มัชฌันติกะ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
21 6405115 น.ส. ธนัฐชา  ช่ำชอง ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
22 6405124 น.ส. นุชรดี  อินทิสิทธิ์ ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
23 6405125 น.ส. เบญญา  ล้อมเพชรพลอย ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
24 6405127 น.ส. ปริยาภัทร  เอี่ยมตระกูล อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
25 6405135 น.ส. แพรวา  ตรีพัฒน์ ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
26 6405137 นาย ภูริทัต  กุโรรัตน์ ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
27 6405139 น.ส. มนสิชา  สำราญวงศ์ ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
28 6405143 น.ส. วรลักษณ์  ปิ่นทอง ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
29 6405149 น.ส. ศุภาพิชญ์  มณีธนู ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
30 6405156 น.ส. สุภัสสร  ศรีสันทราย ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
31 6405168 น.ส. กัลย์สุดา  ศิริมาศ ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
32 6405175 น.ส. เกษราภรณ์  เพชรอาวุธ ผศ.ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
33 6405180 น.ส. จันทนันทน์  อุดมอิทธิพงศ์ อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
34 6405184 น.ส. จิตราวดี  เนตรทองหลาง อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
35 6405187 น.ส. ฉัฐวีณ์  โพธิธรรมบูรณ์ อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
36 6405194 นาย ชนุดม  วงษ์สมุทร อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
37 6405214 น.ส. ณัฏฐณิชา  รัศมีสุนทรางกูล อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
38 6405216 น.ส. ณัฐชยา  ฉัตรแสงศุภวงศ์ อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
39 6405229 น.ส. ตะวัน  สนนุช อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
40 6405230 น.ส. ทิตญา  นิลสนธิ อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
41 6405241 น.ส. ธนพร  ทวีโคตร อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
42 6405243 น.ส. ธนภร  สุพิมล อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
43 6405246 น.ส. ธนัชพร  งามเหลือ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
44 6405249 นาย ธัชพล  จิรัฐกุลธนา อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
45 6405250 น.ส. ธันย์ชนก  พูลนิล อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
46 6405257 นาย นราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
47 6405261 น.ส. นิชนันท์  ทักษิณ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
48 6405275 นาย ประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
49 6405279 น.ส. ปาลิตา  เตียเย็น อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
50 6405287 น.ส. พลอยรวี  กะการดี อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
51 6405294 น.ส. พิมพ์ดาว  ธีระศิลป์ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
52 6405307 น.ส. ภิญญดา  พันตาวงษ์ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
53 6405316 น.ส. มนัสวรรณ  ฉากมงคล อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
54 6405329 น.ส. วรนิษฐา  กันจุไร ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
55 6405331 น.ส. วรรณพร  คูแก้ว ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
56 6405339 น.ส. วรารัตน์  หัสไทรทอง ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
57 6405345 น.ส. วิรัญญา  ปิ่นสกุล ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
58 6405364 นาย ศุภณัฐ  ผ่องใส ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
59 6405369 นาย สยามชัย  อาญาเมือง อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
60 6405372 น.ส. สิตานัน  บุญประเสริฐชัย ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
61 6405377 น.ส. สุกัญญา  อำพร ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
62 6405378 น.ส. สุจิตรา  สมหมาย ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
63 6405380 น.ส. สุชาดา  มหายศ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
64 6405406 นาย อัคเดช  แสงให้สุข ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

นักศึกษารหัสประจำตัว 63

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 6305004 น.ส.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ ดร.พหล โกสิยะจินดา
2 6305008 น.ส.ชนิกานต์ แสงอนุรักษ์ ดร.พหล โกสิยะจินดา
3 6305012 นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ ดร.พหล โกสิยะจินดา
4 6305013 นายณัชชนน วสุสันตกุล ดร.พหล โกสิยะจินดา
5 6305022 น.ส.ธัญชนก ชนะชาญวงศ์ ดร.พหล โกสิยะจินดา
6 6305023 นายธาดา หวังสง่า ดร.พหล โกสิยะจินดา
7 6305027 นายน่าน ไชยฤทธิ์ ดร.พหล โกสิยะจินดา
8 6305030 นายปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์ ดร.พหล โกสิยะจินดา
9 6305035 น.ส.เปรมกมล อินหวัน ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
10 6305073 น.ส.จิรวดี วงษ์เพ็ง ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
11 6305078 น.ส.นววรรณ กลั่นเกิด ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
12 6305081 น.ส.บุญธิดา นามเหลา ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
13 6305084 นายพยุงทรัพย์ ประสาระเอ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
14 6305089 น.ส.ภัทริยา สุขสุวรรณ์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
15 6305104 นายชยากร สุภัททธรรม ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
16 6305127 น.ส.สุนิษา แดงสุข ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
17 6305152 น.ส.กิตติยา สุขสวัสดิ์ ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
18 6305163 น.ส.จิฮิโระ โยชิโนะ ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
19 6305170 นายชญาวัตร จันทา ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
20 6305177 น.ส.ญาณิศา ภู่ทิพย์ ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
21 6305191 นายณัทปยุต จุฑากิตติกูล ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
22 6305204 นายธีรัตม์ เรืองกลัด ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
23 6305207 น.ส.นภัสวรรณ กิติกุลชัยพัฒน์ ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
24 6305210 น.ส.นวพร ภูหงษ์ ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
25 6305213 น.ส.นิตย์รดี สีจง ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
26 6305215 น.ส.นูรูลฮูดา มะดาวา ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
27 6305218 นายปฤษฐญา โกะสูงเนิน ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
28 6305223 นายปัณณวิชญ์ มีบุญ ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
29 6305252 น.ส.เมขลา สุวรรณมณี ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
30 6305255 น.ส.รัชดา ใจจง ผศ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
31 6305259 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงศ์ดำรงไพร ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
32 6305266 นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
33 6305275 นายศุภกร โชติวิริยะกุล ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
34 6305281 นายสาฤทธิ์ สกุลวงษ์ ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
35 6305283 นายสุขิตกุล หาญสกุล ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
36 6305284 น.ส.สุดารัตน์ ชาญน้ำ ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
37 6305296 นายอนันตชัย ทองมะลิ ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
38 6305180 น.ส. ฐิติยา สาระปัญญา ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
39 6305184 นาย ณยศ ศรีวรัทธิษณุ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
40 6305192 นาย ตะวัน ถิ่นปกาสัย ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
41 6305238 นาย พีรัช ระดมกิจ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
42 6305253 น.ส. ยุภาวดี เลาลี ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จำแนกตามกลุ่มนักศึกษา (cohort ตามปีที่เข้าศึกษา)

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 6205005 นาย ณัฐนนท์  รอดสำอางค์ ดร.นภัทร รัตน์นราทร
2 6205006 นาย ณัฐพงศ์  จักรวัติ ดร.นภัทร รัตน์นราทร
3 6205012 นางสาว พรรษชนม์  ไกรคุณ ดร.นภัทร รัตน์นราทร
4 6205014 นางสาว ฟ้าใส  แก้วพิกุล ดร.นภัทร รัตน์นราทร
5 6205028 นาย ณัฐวัฒน์  ชัยยอง ดร.นภัทร รัตน์นราทร
6 6205042 นาย จารุกิตติ์  ลีละศรชัย ดร.นภัทร รัตน์นราทร
7 6205062 นาย วรัญญู  พงษ์พานิช ดร.นภัทร รัตน์นราทร
8 6205067 นางสาว สาธิดา  ลิเอกวรรณเจริญ ดร.นภัทร รัตน์นราทร
9 6205068 นาย สุขเกษม  เกียรติสุขเกษม ดร.ภริณดา ทยานุกูล
10 6205073 นางสาว กนกวรรณ  ชนะประสพ ดร.ภริณดา ทยานุกูล
11 6205077 นาย กวี  สกุลอำไพ ดร.ภริณดา ทยานุกูล
12 6205090 นางสาว ชัญญา  ชวนชาติ ดร.ภริณดา ทยานุกูล
13 6205098 นางสาว ณภัทร  มั่นสุวรรณ ดร.ภริณดา ทยานุกูล
14 6205103 นางสาว ณัฐธิดา  ป้านทอง ดร.ภริณดา ทยานุกูล
15 6205114 นาย ธนธร  ชัยเดช ดร.ภริณดา ทยานุกูล
16 6205120 นางสาว ธิดารัตน์  แก้วมะณี ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
17 6205121 นาย ธีร์ธวัช  เพ็ญต่าย ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
18 6205134 นางสาว ปริยฉัตร  เวียงวิเศษ ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
19 6205150 นางสาว พิสุทธิณีย์  พงษ์พลอยเผื่อน ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
20 6205153 นางสาว ภัทรวดี  ไมตรี ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
21 6205172 นางสาว วิภาวดี  ชมโลก ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
22 6205176 นางสาว ศิริลักษณ์  ราชรักษา ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
23 6205181 นาย สหนนท  ไชยบุตร ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
24 6205189 นางสาว สุทธิ์ธารทิพย์  จันทร์เจียวใช้ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
25 6205192 นางสาว โสมอุษา  บุญเสริม ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
26 6205197 นาย อนุวัฒน์  กิตติอายุวัฒน์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
27 6205210 นาย กานต์รวี  ทองมลีวรรณ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
28 6205211 นาย กิตติพัฒน์  ใจกาวิล ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
29 6205219 นางสาว จิราวรรณ  คณะสิทธิ์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
30 6205227 นางสาว ณัฐณิชา  คล้ายสอน ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
31 6205234 นาย ธวัชชัย  สิงห์โพนงาม ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
32 6205245 นาย ปสุต  โตยิ่ง ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
33 6205248 นางสาว ปิยธิดา  ไพเรืองโสม ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
34 6205286 นางสาว ฮุสนา  อาดำ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
35 6205128 นาย นิติศักดิ์  จักรบุตร ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
36 6205149 นางสาว พิสชา  พลายเพลิด ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
1 6105002 นาย ชนาธิป  กมลนัด รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
2 6105004 นาย ชัพวิชญ์  เตียตระกูล รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
3 6105013 นางสาว ปรมาภรณ์  กลิ่นบำรุง รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
4 6105014 นาย พรเทพ  ช่อกระทุ่ม รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
5 6105028 นาย กฤติพงษ์  ประจัญพล รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
6 6105039 นางสาว ชลรินทร์  แย้มพงษ์ รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
7 6105046 นางสาว ณัฐชนก  เสริมแสนยาวณิช รศ.ดร.อรุณี อหันทริก
8 6105055 นาย ธนกฤต  หรรษาภิรมย์โชค รศ.ดร.อรุณี อหันทริก
9 6105068 นางสาว ปิยธิดา  นามวิจิตรพันธุ์ รศ.ดร.อรุณี อหันทริก
10 6105071 นาย พงศธร  จงวัฒนา รศ.ดร.อรุณี อหันทริก
11 6105072 นางสาว พชรพรรณ  จันทร์เมือง รศ.ดร.อรุณี อหันทริก
12 6105077 นางสาว พรลภัส  ศาลิคุปต รศ.ดร.อรุณี อหันทริก
13 6105078 นางสาว พลอยไพลิน  เจี้ยรักษา ผศ.ดร.สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา
14 6105080 นางสาว พัสตราภรณ์  ลิ้มศิริ ผศ.ดร.สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา
15 6105088 นาย ภาณุภัทร  ภาโนชิต ผศ.ดร.สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา
16 6105090 นาย รุ่งธรรม  โลกเชษฐ์ถาวร ผศ.ดร.สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา
17 6105102 นางสาว เวธกา  โลกธรรมรักษ์ ผศ.ดร.สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา
18 6105106 นางสาว ศิรภัสสร  หยู่หนูสิงห์ ผศ.ดร.สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา
19 6105112 นางสาว สิรินดา  แกล้วทนงค์ ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
20 6105113 นางสาว สุกฤตา  มาจาก ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
21 6105125 นางสาว อัจฉรา  ศรีปัญญา ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
22 6105129 นางสาว กชกร  ศรีสุข ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
23 6105133 นางสาว กัญญาณัฐ  วิไลวัฒน์ ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
24 6105141 นาย จิรัฏฐ์  เหลียวตระกูล ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ
25 6105144 นาย ชรัล  เขียวดี ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
26 6105150 นาย ฐาปกรณ์  ศรีประมงค์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
27 6105177 นาย ธนภูมิ  ยงยิ่งหาญ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
28 6105190 นางสาว นุชวรา  ชัยพลบาล ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
29 6105197 นางสาว ปานไพลิน  นิคมรัตน์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
30 6105199 นางสาว ปิยาอร  ลิขิตรัตนากร ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์
31 6105212 นางสาว ภัคจิรา  รัตนบรรเทิง ดร.ภัคพล พงศาวกุล
32 6105216 นาย ภาธร  ปัญญาธีรารักษ์ ดร.ภัคพล พงศาวกุล
33 6105225 นางสาว วิรวรรณ  ใจอารีย์ ดร.ภัคพล พงศาวกุล
34 6105230 นางสาว ศศิกานต์  สร้อยทอง ดร.ภัคพล พงศาวกุล
35 6105253 นางสาว หฤทัย  วงษ์แสงทอง ดร.ภัคพล พงศาวกุล
36 6105264 นางสาว อาจารี  แก้วเรือง ดร.ภัคพล พงศาวกุล
37 6105272 นางสาว ฮาอื้น  ลี ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
38 6105273 นางสาว กรชนก  สุขนาคะ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
39 6105277 นาย กฤษณพงศ์  ดายดัสกร ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
40 6105283 นางสาว จุฑาทิพย์  สุวรรณไตรย์ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
41 6105285 นางสาว ชญาดา  เพ็ญสวัสดิ์ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
42 6105303 นาย ปรานต์  โชติพันธวานนท์ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
43 6105306 นาย ปิติรัฐ  เสนาเลี้ยง ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม
44 6105312 นางสาว เพ็ญพิชญา  สุทธิมาก ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม
45 6105318 นาย ยุทธวิน  รุ่งสว่าง ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม
46 6105322 นางสาว ศิรดา  ฉิมพาลี ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม
47 6105323 นางสาว ศิรประภา  คิดหาการ ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม
48 6105334 นางสาว อภิชญา  ทองชั้น ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม
1 6005002 นางสาวกนกพร แป้นพงษ์ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
2 6005011 นางสาวขวัญข้าว สายสิงห์ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
3 6005018 นายจิรายุ สมรมิตร ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
4 6005024 นางสาวชนิกานต์ เชาวน์รัตนะ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
5 6005031 นายชาญณรงค์ สมพรไพลิน ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
6 6005034 นางสาวโชติรส ประถม ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
7 6005040 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิรัญ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
8 6005049 นายณัฐวัฒน์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
9 6005050 นายณัฐวุฒิ ปฐมเจริญพรกุล ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
10 6005051 นายณัฐวุฒิ สุดหนู ผศ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
11 6005065 นางสาวธวัลรัตน์ มีชำนาญ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
12 6005068 นางสาวธัญวรัตม์ มากมี ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
13 6005076 นางสาวนารา พรพิรุณโรจน์ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
14 6005078 นายนิธิ ตันติวิทยาพิทักษ์ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
15 6005080 นายนุติ เตโพธิ์ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
16 6005092 นายปัณณธร  ธรรมจำรัสศรี ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
17 6005098 นางสาวพรรษา หลีเจริญ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
18 6005101 นายพัทนัย ก้อนเพ็ชร์ ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
19 6005103 นางสาวพิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนา ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
20 6005106 นายพีรวัส จิรโรจน์วัฒน ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
21 6005107 นายพีระพล บุตติ ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
22 6005110 นางสาวภัค ชัชวาลาพงษ์ ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
23 6005114 นางสาวภาสิริ วนศิริกุล ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
24 6005115 นายภูบดี อภิรติธรรม ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
25 6005122 นางสาวมานี สุขสวัสดิ์ ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
26 6005124 นางสาวมิยูกิ ยามาดะ ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
27 6005125 นางสาวเย็นฤดี แปรงทอง ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
28 6005127 นางสาวรังสิมาภรณ์ จันต๊ะ ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ
29 6005128 นางสาวรัตนากร โชติกะ ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
30 6005134 นางสาววรกมล องค์วานิชย์ ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
31 6005140 นางสาววไลยลักษณ์ แสงหิรัญ ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
32 6005141 นายวัชรพงศ์ ศรีพันธ์สถิต ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
33 6005145 นางสาวศรัญญา ไทยอุดมทรัพย์ ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
34 6005146 นางสาวศริญญา โชติกะสุภา ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
35 6005147 นางสาวศศินา เปรมใจชน ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
36 6005151 นายศุภณัฐ บุญพา ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
37 6005160 นางสาวสุนิสา กาญจนสุทธิยากร ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
38 6005162 นางสาวสุภานันท์ ปานบุญ ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
39 6005164 นางสาวสุวจี ยิ้มแย้ม ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
40 6005171 นางสาวอภิชญา คัชมาตย์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
41 6005172 นางสาวอภิชญา อายุการ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
42 6005178 นางสาวเอมิกา กิตติธรรมโชติ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
43 6005179 นางสาวกร  ธรรมศิริ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
44 6005181 นางสาวภูรีธ์ยาน์ พิชญวรรธน์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
45 6005185 นางสาวกวิภัฎ บัติแก้ว ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
46 6005200 นายไชยาศิริ ห้วยหงษ์ทอง ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
47 6005208 นายณัฐชาติ เตชจรูญจิตร ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
48 6005220 นางสาวทิพาวรรณ อัมฤทธิ์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
49 6005222 นางสาวธนัชพร ศรีโนรินทร์ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
50 6005242 นายปิยะดิษ เจริญธรรมกิจ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
51 6005247 นายพัชรพล คุณประเสริฐ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
52 6005257 นายพีรวุฒิ บุญสัตย์ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
53 6005258 นายพุฒิพงศ์ นันทะธรรม ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
54 6005270 นางสาวรัตนลักษณ์​ จิต​ตัง​ดี​ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
55 6005289 นางสาวศศิภา พฤกษางกูร ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
56 6005318 นายอัมรินทร์ ทองสุข ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
57 6005319 นางสาวอาภากร พัฒนสวัสดิ์ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
58 6005322 นางสาวอินทิพร มลิจันทร์ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
1 5905002 น.ส.กนกวรรณ ผาทอง ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
2 5905010 น.ส.กัญญาณัฐ เครือกาบ ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
3 5905015 นายจักรภัทร ภูริธีรางกูร ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
4 5905018 นายจิรโชติ กรัณยากรณ์ ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
5 5905020 น.ส.จิราพร ยองใย ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
6 5905023 นายเจตน์ สุทธพินทุ ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
7 5905027 น.ส.ชนนิกานต์ เจริญพานิช ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
8 5905029 น.ส.ชนิดา ลิ้มธรรมประเสริฐ ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
9 5905044 นายณัฐภัทร มากประดิษฐ์ ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
10 5905046 นายณัฐวัฒน์ เหมือนรอดดี ผศ.ดร.วัชรีพร  ตฤณชาติวณิชย์
11 5905083 น.ส.พรรุจี ยงศิริ ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
12 5905087 น.ส.พิชชากร สมงาม ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
13 5905089 น.ส.พีนาลิน ลอยมา ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
14 5905097 นายภูริช ภูตานนท์ ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
15 5905102 น.ส.เมนิสา เนตรแตง ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
16 5905107 น.ส.รัตนาภา เพ็ชรไชย ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
17 5905109 นายวรศักดิ์ วิวัฒน์สุขเสรี ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
18 5905110 น.ส.วรัชยา นักเสียง ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
19 5905111 น.ส.วริศรา มโนนัย ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
20 5905114 น.ส.วลีพร แซ่ตั๊ง ผศ.ดร.เจนจิต  คูดำรงสวัสดิ์
21 5905116 นายวัฒนา ตรีบาตร ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
22 5905117 น.ส.วีรดา ปานโชติ ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
23 5905127 นายเศรษฐศาสตร์ เกษรราช ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
24 5905132 น.ส.สาธิตา ตันสุขเกษม ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
25 5905135 นายสิทธินนท์ เสนาะ ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
26 5905137 นายสิรวิชญ์ นาสารี ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
27 5905140 น.ส.สิริรัชช์กร เสถียรสถาพร ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
28 5905150 น.ส.อภิสรา ชาวเวียง ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
29 5905152 นายธเนษฐ ฉิมพาลี ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
30 5905153 น.ส.อริสรา ทับทิมย้อย ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา
31 5905154 น.ส.อัญชลี อินต๊ะ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
32 5905180 น.ส.จิราวรรณ นาจาน ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
33 5905184 น.ส.ชนากานต์ เตชวิสุทธินันท์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
34 5905198 น.ส.ณัฐนันท์ เรืองมงคลรัตน์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
35 5905202 นายณัฐวุฒิ ใหมแก้ว ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
36 5905230 น.ส.นัตปภัศศ์(บุศรารินทร์) พีรบูรณ์วศิน ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
37 5905238 น.ส.พสุนันทน์ รัตนรุ่งโรจน์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
38 5905030 นายชัยวัฒน์ ใสจิตต์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
39 5905251 นายภูวิศ ทีปรักษพันธุ์ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
40 5905264 น.ส.วัชรี วิสัชนาม ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
41 5905283 น.ส.สุภัสสรา กลิ่นศรีสุข ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
42 5905284 นายสุรัตน์ จรัสมงคลเจริญ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
43 5905286 นายอมรเทพ ทรงคะรักษ์ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
44 5905287 นายอมรินทร์ พิมลรัตน์ไพบูลย์ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
45 5905288 น.ส.อรณัฐ ภูภากรณ์ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
46 5905294 น.ส.อาทิตยา อธิปัญญาศิลป์ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
47 5905296 น.ส.อินทนิน เจริญชาติ ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี

หมายเหตุ: