EdPEx

ประกันคุณภาพหลักสูตรเกี่ยวกับเรา

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557

การเยี่ยมสำรวจระดับภาควิชาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถาบันตามข้อกำหนดของ สกอ. โดยภาควิชาชีววิทยาได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 และเอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA สำหรับหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดทำตามแนวทาง EdPEx (เฉพาะส่วนกระบวนการบางหมวด) รายงานการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA และตัวชี้วัด

Read More
คณะกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx ปี 2558

ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ความเป็นเลิศทางการศึกษา EdPEx ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจระบบ MU-EdPEx ได้แก่ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU-EdPEx 2558

Read More