Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018 Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย Short talk

Read more

SCBI 483 Senior Project in Biology I

วทชว 483 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดการและลำดับนำเสนอรายวิชา SCBI 483/ 499 Senior project in Biology I วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ห้องบรรยาย

Read more