เรียนซัมเมอร์

การสอบรายวิชา

ติด F ทำอย่างไร?

แม้ว่านักศึกษาจะได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการเรียนและการสอบ แต่ผลการศึกษาอาจออกมาเป็น F ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ ได้ (course learning outcomes) ทำให้นักศึกษาต้องสอบใหม่ หรือ เรียนรายวิชานั้นใหม่อีกครั้ง สำหรับปีการศึกษา 2559-2560 ผลการเรียนจะประกาศในวันที่ 9 มิถุนาย 2560 ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

Read More
การสอบรายวิชา

ติด F ชีวะ ทำอย่างไรดี?

อัพเดท: การแก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 (สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 การแก้ F มีกระบวนการเช่นเดียวกัน วันที่แน่นอนจะประกาศโดยงานการศึกษา) นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาเป็น F ในปีการศึกษา 2557 (โดยเฉพาะรายวิชาของชั้นปีที่ 1) ดำเนินการได้ดังนี้ การสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

Read More