หลักสูตรชีววิทยา ป.ตรี เป็นหลักสูตรนำร่อง AUN QA

จากที่ประชุมระดมสมองจากผู้ผ่านการอบรม AUN-QA ของมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องจากงานการศึกษา และงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีมติให้หลักสูตรต่อไปนี้เป็นหลักสูตรนำร่อง เข้าโครงการบ่มเพาะสู่การประกันคุณภาพ AUN QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์

Read more

หลักสูตรป.ตรี ชีววิทยา มุ่งสู่มาตรฐานระดับอาเซียน

ในการประชุมหัวหน้าภาควิชาที่มีหลักสูตรปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม K101 ภาควิชาชีววิทยา โดย รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เสนอให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ให้คณะวิทยาสาสตร์ ส่งเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรของ AUN QA

Read more