การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1

การอบรม AUN-QA Criteria Training ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ (411) ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร

Read more

Microsoft Office 365 เพื่อการศึกษา

บุคลากรภาควิชาชีววิทยาร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ ด้วย Microsoft Office 365 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง R203 ระหว่างเวลา 0830-1630 กำหนดการ พิธีเปิดโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร คุณสุรพล ตันติยาพงศ์

Read more

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ (Training and capacity building) หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่าจะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ภาควิชาชีววิทยาจึงกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานแนวใหม่ โดยพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการศึกษามากขึ้น จึงจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษา และสร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

Read more