การสอบกลางภาคระหว่างการระบาดของโรค COVID-19

เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงที่ต้องมีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ออกมาตรการเพื่อใช้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบกลางภาคประกาศโดยมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรก่อนขึ้นห้องสอบ (ในภาพเป็นสนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท) หากนักศึกษามีไข้หรือมีอาการที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจากกระบวนการคัดกรองที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะยังคงได้สอบในห้องที่จัดให้ต่างหาก หากนักศึกษาขาดสอบด้วยเหตุใด ๆ โปรดติดต่องานการศึกษาเพื่อขอเลื่อนสอบต่อไป

Read more

สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการสอบกลางภาคปลาย ไว้ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 วิชาชีววิทยา วิชาบรรยาย (SCBI 122, 123, 125) สอบวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม

Read more

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 322

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา วทชว 322 วิวัฒนาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 ข้อสอบส่วนของอ.ณัฐพล คะแนนสอบรายบุคคลจะประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าห้อง B408 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง วทชว 322 วิวัฒนาการ

Read more