SCBI 210 Evolution of Human Beings

วทชว 210 วิวัฒนาการของมนุษย์ 2 นก. (2-0-4) SCBI 210 Evolution of Human Being รายวิชา หมวดเลือกเสรี (สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2557) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประเมินผลการศึกษาแบบ S

Read more

Life History Evolution

เอกสารประกอบการสอนวิชา วทชว 322 วิวัฒนาการ เรื่อง วิวัฒนาการของประวัติชีวิต (Evolution of Life History Characters) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ผู้บรรยาย: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน Link: http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/courses/scbi322/2014/SCBI322_NO_07_Evolution_of_Life_History_2015bw.pdf

Read more

กำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย

กำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย เล่มแรกของไทย วางขายในราคาพิเศษ 340 บาท (จากราคาปก 399 บาท) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 ที่บูธสารคดี-เมืองโบราณ เพลนนารีฮอลล์ B12

Read more

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง วิวัฒนาการ

กำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต (47:23 นาที) ชาร์ลส์ ดาร์วิน (15:27 นาที) หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ (16:33 นาที) ดูเพิ่มเติม วิวัฒนาการ จากสัตว์สู่คน กลไกการเกิดวิวัฒนาการ กรณีศึกษา: การดื้อยาของเชื้อโรค (16:39 นาที) วิวัฒนาการของมนุษย์

Read more

Molecular Evolution

เอกสารประกอบการสอนวิชา SCBI 322 Evolution วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 0930-1220 ห้อง N516 อ.ณัฐพล อ่อนปาน ดาวน์โหลด Molecular Evolution (PDF ภาพสี 1

Read more