SCBI 453 Coevolution (2557-2559)

วทชว 453 วิวัฒนาการร่วม (วิชาเลือก) หน่วยกิต 2 (2-0-4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (NO) ตารางเรียน วันพุธ 0930-1120 ห้อง R401 ปีการศึกษา 2561-2562 ไม่เปิดสอน (เนื่องจากนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 5

Read more

แนะแนวการศึกษานักศึกษาชีววิทยาชั้นปี 2 ขึ้นปี 3

ภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาพ.ศ. 2558-2559 ที่จะถึงนี้ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:00-12:00 ณ ห้อง N516 นอกจากการแนะแนวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นจากนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่องการเดินทางไปเรียนบางวิชาที่ศาลายา

Read more