ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2565 – 2 ม.ค. 2566 ชั้นปีที่ 1 (ทุกสาขาวิชา) หมายเหตุ: เมื่อนำหน่วยกิตของ

Read more

Research Ethics

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดสอนรายวิชา GRID 521 Research Ethics (บรรยายภาษาอังกฤษ)   1 Credit  สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าศึกษารายวิชา GRID

Read more