Biology Summer Research Training

กำหนดการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 10.00 ห้อง N-416 นัดหมาย นศ.ชั้นปีที่ 1 ที่แสดงความสนใจมาทำวิจัยในช่วงฤดูร้อนจำนวน 15 คน (เอกสารแนบ) มาแนะนำพูดคุยกัน เรียนเชิญอาจารย์ที่ว่างมาร่วมแนะนำ นศ.ด้วยนะคะ เปิดสอนวิชา วทชว 373 (อ.ฐิตินันท์-ผู้รับผิดชอบรายวิชา)ระหว่าง

Read more

นักเรียนฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา รับเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รายชื่อนักเรียนฝึกประสบการณ์ นางสาวปรอยฝน ชุริกานนท์ นางสาววีรฏา กิจโสภา นางสาวศศิตา สุจริต นางสาวสุรัชญา รอดปิ่นทอง นางสาวกัญญาภัค

Read more