แบบประเมินเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา

ลิงก์ไปแบบประเมิน http://bit.ly/1NGab61 (ท่านสามารถตอบแบบประเมินได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) แบบประเมินการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา จัดทำบน Google Form และใช้เว็บไซต์ bit.ly ในการย่อที่อยู่ของแบบฟอร์มให้สั้นลง รับประกันว่าไม่มีไวรัสหรือ malware แต่อย่างใด ข้อมูลที่ได้ใช้เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการทำเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยาต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และการประเมินผล: อ.ณัฐพล

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ตารางสอน หน้าแรกของผลงานตีพิมพ์ หนังสือเชิญ เอกสารยืนยันการได้ทุนวิจัย เป็นต้น โดยกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม (hard-copy) ส่งคุณเบญจมาศ ภายในวันจันทร์ที่

Read more