การเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557

การเยี่ยมสำรวจระดับภาควิชาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในสถาบันตามข้อกำหนดของ สกอ. โดยภาควิชาชีววิทยาได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 และเอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA สำหรับหลักสูตรของภาควิชาชีววิทยา รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดทำตามแนวทาง EdPEx (เฉพาะส่วนกระบวนการบางหมวด) รายงานการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA และตัวชี้วัด

Read more

หลักสูตรป.ตรี ชีววิทยา มุ่งสู่มาตรฐานระดับอาเซียน

ในการประชุมหัวหน้าภาควิชาที่มีหลักสูตรปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม K101 ภาควิชาชีววิทยา โดย รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เสนอให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา ของภาควิชาเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ให้คณะวิทยาสาสตร์ ส่งเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรของ AUN QA

Read more