Biology Graduate Camp 2016

Biology Camp: Part I Now You Sea Me 2016 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 จัดโดยนักศึกษาบัณฑิต ปี 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่: บ้านรักทะเล

Read more

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้น 0 คะแนน … ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลา 5 คะแนน; คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 1. ฉันรู้สึกละอายใจในการทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม ถึงแม้จะไม่มีใครเห็น 2. ฉันเลือกที่จะกระทำในสิ่งถูกต้องชอบธรรม มากกว่าทำตามความรู้สึกส่วนตัว 3. ฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

Read more