ต่างประเทศ

กิจกรรมเสริมนักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2559

รายชื่อนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับการสนับสนุนให้มีประสบการณ์ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ปีการศึกษา 2559 โครงการทุนแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่ นักศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา 1. น.ส.อรทัย ภักดี (นักศึกษาป.เอก) Okayama University, Japan (27 ก.ย.

Read More
นักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2558

โครงการแลกเปลี่ยน นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นคัดเลือกโดยสวทช. ณ กรุงโตเกียวและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2558

Read More
ทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติพิสิฐวิธาน

ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาในโครงการ (1) พิสิฐวิธาน (2) พสวท. และ (3) ทุนเรียนดี

Read More
รางวัลศึกษาดูงาน

นักศึกษาได้รับทุนให้ไปดูงาน The Pennsylvania State University

 นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพื่อการศึกษาดูงานที่ The Pennsylvania State University, PA, USA

Read More