ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1) ปีการศึกษา 2562 ตารางห้องเรียน วิชา SCBI 102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Download)

Read more

SCID 101 Integrated Science

วทคร 101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ Facebook Group:  2559-2 SCID101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ ปีการศึกษา 2559-2560 วัตถุประสงค์ อธิบายและแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ฃ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงบในการประกอบธุรกิจ กิจกรรมกลุ่มย่อย วันที่ สถานที่ หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 17 มกราคม

Read more

Special Problem in Biology

SCBI 300 Special Problem in Biology 2 หน่วยกิต (0-6-2) เทอมต้น ปีการศึกษา 2558 ตารางเรียน อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร.เมธา มีแต้ม หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน หัวข้อที่ 4 และ

Read more

SCBI 208 Invertebrate Zoology

วิชา วทชว 208 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คำอธิบายรายวิชา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และโพรติส โครงสร้างและหน้าที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจำแนก อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2563-2564 ที่

Read more

SCBI 125 General Biology 2

ปีการศึกษา 2562-2563 ผู้ประสานงาน      ผ.ศ.ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์  wachareeporn.tri@mahidol.ac.th โทร 02-201-5380 อ.ดร. รัตนวิจิตร วิจิตรัตน์  rattanavijit.vij@mahidol.ac.th โทร 02-201-5475 SCBI 125 General Biology

Read more

SCBI 122 General Biology 2

ปีการศึกษา 2564-2565 สอบกลางภาค: ระหว่าง 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565 สอบปลายภาค: ระหว่าง 2-13 พ.ค. 2565 สัดส่วนคะแนน ปีการศึกษา 2562-2563 ผู้ประสานงาน     

Read more