การพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มม.-วมว.

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์มีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โดยจะร่วมมือกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ได้ขอให้มีการจัดทำรายละเอียดศักยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ วมว. เพิ่มเติม ในการนี้งานการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดประชุมหัวหน้าภาควิชา ผู้แทนภาควิชา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน

Read more