ฉลาม

ขากรรไกรฉลาม 20 ล้านปี

แบบจำลองขากรรไกรฉลามที่อาจเคยมีชีวิตอยู่เมื่อ 20 กว่าล้านปีที่แล้ว หรือตั้งแต่สมัยไมโอซีน (Miocene Epoch) เป็นต้นมา ตัวอย่างของฉลามที่มีฟันในลักษณะนี้อย่างเช่นฉลามขาวในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับฉลามที่ครั้งหนึ่งอาจมีขนาดลำตัวใหญ่ยาวถึง 20 เมตร อย่างพวกเมกาโลดอน (Megalodon) ซึ่งจากชื่อของมันมีความหมายถึงการมีฟันขนาดใหญ่ พวกมันส่วนหนึ่งชอบอาศํยอยู่ในท้องทะเลตื้นหรือใกล้ชายฝั่งที่มีอาหารอย่างเช่นแมวน้ำ สิงโตทะเล หรือสัตว์กลุ่มวาฬอาศัยอยู่ชุกชุม

ขากรรไกรของฉลามซึ่งแสดงให้เห็นความน่าเกรงขามของผู้ล่าแห่งท้องทะเล ถูกเลือกให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์ (Bio-Geo Path) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังดำรงชีวิตแบบผู้ล่าในทะเล และบทบาทของมันที่ผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการร่วมกับผู้ถูกล่านานาชนิด