อบรมครูชีววิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ สควค. ประเภท Premium รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 L-01

Workshop_for_Biology_Teacher_20160619

ภาควิชาชีววิทยา ร่วมในการจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Pr 201 และ MDL-3 สำหรับการอบรมแบบบรรยายและปฏิบัติการตามลำดับ

ถุงบรรจุตำรา
ถุงบรรจุตำรา

 

กำหนดการ

 • 0845 กล่าวต้อนรับ
 • 0900 การอบรมครูแบบบรรยายเรื่อง วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ โดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ กิจทวี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์
  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
 • 1200 พักรับประทานอาหาร
 • 1245 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคปฏิบัติการเรื่อง การแบ่งเซลล์ โดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ กิจทวี
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อหันทริก
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
  • นางสาวสมบัติ สิงหาแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
 • 1400 พิธีปิด

เอกสารประกอบการอบรม

 • หนังสือชีววิทยา 1 (โดย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา วทชว 102
 • หนังสือ ทำไมต้องทำวิจัยพื้นฐาน โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 • แผ่นซีดีเอกสารเสริมสร้างแนวความคิด  โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องวัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์
 • ใบงานปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
 • แบบประเมินการอบรมครู เรื่องวัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์ และปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
 • (แถม ถุงใส่เอกสารและหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ สีเหลืองและสีน้ำเงิน)

Cell_Div_Lab_20160619_01

กิจกรรมแบบปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การแบ่งเซลล์ จัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการรวม MDL-3

Teacher_Workshop_20160619

ภาพหมู่ พิธีปิด ณ L-01

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง