รายวิชา

SCBI 123 Process of Life

ปีการศึกษา 2562-2563

ผู้ประสานงาน      ผ.ศ.ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์  wachareeporn.tri@mahidol.ac.th โทร 02-201-5380

อ.ดร. รัตนวิจิตร วิจิตรัตน์  rattanavijit.vij@mahidol.ac.th โทร 02-201-5475

SCBI 123 Process of Life

กลุ่ม PY/DT/VS 279 คน

จ. 9.30-10.20 น. ห้อง L2-202 และ พ. 10.30-12.20 น. ห้อง L1-102

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน เอกสารประกอบการสอน
1 14, 15, 21, 22, 28, 29 ม.ค. (9 ช.ม.)
อ. ศศิวิมล, อ. วิษุวัต อ. ทยา, อ. อุษณีษ์
  • Diversity of life (PDF)
  • Plant Structure & Function (PDF)
2 4, 5, 11, 12, 18, 19 ก.พ.
(9 ช.ม.)
อ.เอกชัย
  • Animal Diversity (PDF)
3 25, 26 ก.พ.,3, 4, 17, 18, 24 มี.ค.
(10 ช.ม.)
อ.พฤษท์
Reproduction & Development :
– Reproductive system (PDF)
– Fertilization (PDF)
– Early embryonic dev.(PDF)
– Late embryonic dev.(PDF)
4 25, 31 มี.ค.1, 7, 8, 21 เม.ย.
(9 ช.ม.)
อ.รัตนวิจิตร
Animal Structure & Function I :
– Nervous System (PDF)
– Sensory Organs (PDF)
– Endocrine System (PDF)
5 22, 28, 29 เม.ย.,
5, 12, 13 พ.ค.
(9 ช.ม.)
อ.รัตนวิจิตร
Animal Structure & Function II :
– Digestion (PDF)
– Gas Exchange (PDF)
– Circulation (PDF)
– Excretion (PDF)

===================================================================

วทชว 123 กระบวนการของชีวิต (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

ตารางเรียน

เอกสารประกอบการสอน

Nuttaphon_2016 อ.ณัฐพล (กลุ่ม PY/DT/VS)

หมายเหตุ ไฟล์ประกอบการสอนอยู่บนระบบ อินทราเน็ต (intranet)

การประกาศผลสอบกลางภาค (midterm)

  • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2559 (หลังการสอบกลางภาค 11 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 37 วัน)
  • สถานที่ติดประกาศคะแนน SC3-306
  • ค่าเฉลี่ย 35.17 คะแนน
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0