Landbirds Migration Special Seminar

Special_Seminar_Phil_20150916

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง