ปฐมพงษ์ แสงวิไล

อ.ปฐมพงษ์

Assistant Professor Dr.Patompong Johns Saengwilai
Room : SC2-306 (วิทยาเขตศาลายา)
Phone : 02-201-5250
E-Mail : patompong.sae@mahidol.ac.th

Homepage: Mahidol’s RootLab

งานวิจัย

  • Root and Rhizoshpere research
  • Plant Physiology and Quantitative genetics
  • Environmental Research

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558
  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน