อาจารย์

พหล โกสิยะจินดา

Lecturer Dr. Pahol Kosiyachinda

อาจารย์ ดร.พหล โกสิยะจินดา

Room : N515/1
Phone : 02 201 5250
E-Mail : pahol.kos@mahidol.edu

ตำแหน่งด้านการศึกษา: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

งานวิจัย

  • Plant sciences and biological products
  • Environmental science and toxicology
  • Plant-microbe interactions