จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Meeting_with_NRNSOTER_20150603

การประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30-16:30 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

วาระการประชุม

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  • 1.1 จำนวนนักศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอน
  • 1.2 รายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสนอให้แต่ละหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558
 • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • 2.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาในอนาคต
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
 • เอกสารประกอบการประชุม
  • 1. คำอธิบายรายวิชา
  • 2. ร่างตารางสอนปีการศึกษา 2558

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาที่เข้าร่วมประชุม

 • อ.อรุณี อหันทริก
 • อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
 • อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง
 • อ.อมรา นาคสถิตย์
 • อ.สุรางค์ ชาญคำแหงเดชา
 • อ.ชลิตา คงฤทธิ์
 • อ.ณัฐพล อ่อนปาน

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง