เมธา มีแต้ม

Assistant Professor Dr. Metha Meetam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธา มีแต้ม

Room : B406
Phone : 02 201 5476
E-Mail : metha.mee@mahidol.ac.th

ตำแหน่งด้านการศึกษา: ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ)

งานวิจัย

  • Biodiesel from microalgae
  • Duckweed diversity and applications
  • Photosynthesis, Nutrient deficiency stress
  • Rice breeding, Plant genetic engineering