อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

Assistant Professor Dr. Intanon Kolasartsanee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

Room : N507
Phone : 02 201 5279
E-Mail : Intanon.kol@mahidol.ac.th

ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาตรี หลักสูตรไทย)

งานวิจัย

  • Primate conservation
  • Mammal conservation