เกี่ยวกับเรา

ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ขอเชิญประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง N 416 ตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 (วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559)
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมกรรมการคณะฯ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ขอความกรุณาอาจารย์ที่จะเสนอหัวข้อการประชุม แจ้งล่วงหน้าก่อนประชุม 1-2 วัน เพื่อจัดทำวาระการประชุม และในวันประชุมขอให้เตรียมโน๊ตบุ๊คเข้าประชุมด้วย ในการนี้อาจารย์สามารถดาว์นโหลดไฟล์จากอีเมล์ที่คุณเบญจมาศส่งให้ก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา