เกี่ยวกับเรา

การประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2560

เอกสารวาระการประชุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ วัน/เวลา, ครั้งที่ เอกสาร
1 เอกสารประจำเดือนมกราคม วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560 download_icon
2 เอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2560 download_icon
3 เอกสารประจำเดือนมีนาคม วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560 download_icon
4 เอกสารประจำเดือนมีนาคม วันพุธที่ 30 มีนาคม 2560  ครั้งที่ 4/2560 download_icon
5 เอกสารประจำเดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 5/2560 download_icon
6 เอกสารประจำเดือนมิถุนายน วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 6/2560
7 เอกสารประจำเดือนกรกฎาคม วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 7/2560
8 เอกสารประจำเดือนสิงหาคม วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560
9 เอกสารประจำเดือนกันยายน วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560
10 เอกสารประจำเดือนตุลาคม วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560
11 เอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11/2560
12 เอกสารประจำเดือนธันวาคม วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560

หมายเหตุ: เอกสารสามารถ download โดยผ่าน intranet มหาวิทยาลัยเท่านั้น