ศึกษาดูงาน

นักศึกษารางวัลศึกษาดูงานหลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read More
นักศึกษารางวัลศึกษาดูงานหลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read More
นักศึกษาศึกษาดูงานหลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read More
นักศึกษาศึกษาดูงานหลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read More
นักศึกษานานาชาติศึกษาดูงาน

นักศึกษาชีวะดูงาน IRRI ประเทศฟิลิปปินส์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการศึกษาดูงานที่ International Rice Research Institute, Los banos, The Philippines ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน

Read More
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน แหลมผักเบี้ย

ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของรายวิชา SCBI 524 Environmental Biology Management (การจัดการสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 1300-1600 โดยมีรศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา

Read More
รางวัลศึกษาดูงาน

นักศึกษาได้รับทุนให้ไปดูงาน The Pennsylvania State University

 นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพื่อการศึกษาดูงานที่ The Pennsylvania State University, PA, USA

Read More